/Καταστατικό
Καταστατικό 2019-01-01T15:44:28+02:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ − ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ –

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ  – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.1 – ΣΥΣΤΑΣΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΙΞΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, και τους ορισμούς του καταστατικού αυτού. Στο καταστατικό αναφέρεται και ως Κοινωνικος Συνεταιρισμός. Στις συναλλαγές του, ο  Κοινωνικος Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί και τους διακριτικούς τίτλους <<Ανέλιξις>>, <<ΑΝΕΛΙΞΙΣ>>, <<ANELIXIS>>, <<Anelixis>>.

Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει, εκτός της κοινωνικής ιδιότητας και την  εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 1.2 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται στα ελληνικά και στα λατινικά:

ΑΝΕΛΙΞΙΣ – ANELIXIS
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο) ΑΦΜ – ΔΟΥ

Άρθρο 1.3 – ΕΔΡΑ

Α) Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται από 1/11/2018 η Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό και αριθμό των γραφείων του, που είναι η Πίνδου 47Α στη Νέα Φιλαδέλφεια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή της  Διοικούσας Επιτροπής του, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, και την επίτευξη των σκοπών του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα (πώλησης), ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Ευρωπαική Ένωση.

Άρθρο 1.4 – ΣΚΟΠΟΣ

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, σκοπός του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού είναι:

 • Η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
 • H παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση της συλλογικότητας, για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση, τις παροχές κοινής ωφέλειας, την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, τη διάδοση και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, κα. που προάγουν το τοπικό συμφέρον, την προωθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Η στήριξη στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές τις ομάδες ενδεικτικά ανήκουν οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα βιασμών και κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
 • Η εφεύρεση, προώθηση και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών.
 • Η άσκηση δραστηριοτήτων καταναλωτικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού/πολιτισμικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας.

Ειδικότερα ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός είναι προσανατολισμένος:

 • Στην επεξεργασία, προμήθεια και προώθηση τοπικών και εγχώριων (κατά προτίμηση) προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα και με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού θα διατηρεί κατάστημα λιανικής πώλησης και θα συμμετέχει σε εκθέσεις εγχώριες ή διεθνείς και σε δράσεις χωρίς μεσάζοντες στους δήμους προκειμένου να προβάλλει και να προωθήσει τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς και τα προϊόντα τους.

 • Στην προστασία του περιβάλλοντος με καινοτόμες μεθόδους που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνεργασία και σε οικονομικά ή άλλα οφέλη των πολιτών.
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συνεπώς στην μείωση της ανεργίας.
 • Στη στήριξη των <<ειδικών ομάδων πληθυσμού>>, και
 • στη διάδοση της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Άρθρο 1.5 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού, αποφασίζει και συγκεκριμενοποιεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας, αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις, η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών της, η παροχή στα μέλη καταναλωτικών πληροφοριών, η διάθεση προϊόντων των μελών της, η συνεταιριστική, επαγγελματική και πολιτιστική/πολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών της.

Β) Ο παρών  Κοινωνικός Συνεταιρισμός έναντι του Δημοσίου, δημοσίων οργανισμών, οργανισμών της Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων τυγχάνει της ειδικής μεταχείρισης που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Γ) Ενδεικτικά  αναφέρονται στο παρόν  επιχειρησιακές προτάσεις σε τίτλους, που προτίθεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση να αναπτύξει δραστηριότητα:

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Ελληνική Αγροτική, Μελισσοκομική και Κτηνοτροφική δραστηριότητα που θα βασισθεί στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας και στην οργάνωση της αγροδιατροφικής αλυσίδας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με αποτέλεσμα τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής κοινωνικής βιώσιμης οικονομίας και την κάλυψη θέσεων  εργασίας σε άνεργους.
 • Καλλιέργεια, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία αγροτικών, μελισσοκομικών, κτηνοτροφικών και γαλακτομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών. Ειδικότερα στον τομέα της μελισσοκομίας, τη δημιουργία προϊόντων και για φαρμακευτικούς  σκοπούς.
 • Καλλιέργεια, παραγωγή αρωματικών φαρμακευτικών και καλλυντικών φυτών.
 • Παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
 • Ιχθυοκαλλιέργεια και εμπορία / συσκευασία αλιευμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Παραγωγή και Διαχείρηση πολιτιστικού έργου.
 • Διανομή προϊόντων Πολιτισμού.
 • Δημιουργία και εκμετάλλευση μουσειακών, συνεδριακών και καλλιτεχνικών χώρων.
 • Ανάδειξη και διάσωση αρχαιολογικών μνημείων.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Νεοφυείς επιχειρηματικές δράσεις ανακύκλωσης με νέες καινοτόμες τεχνολογίες, συγκομιδή και ανακύκλωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργία μονάδων διαλογής, ανακύκλωση βιολογικών οικιακών απορριμάτων για κομποστοποίηση και για ζωοοτροφές.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Καινοτόμες μελέτες για τη δημιουργία πράσινων οικολογικών οικισμών .
 • Μελέτες και καινοτόμες δράσεις προστασίας αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Ανάδειξη – Αξιοποίηση – Εκμετάλλευση Εκκλησιαστικής και Μοναστηριακής περιουσίας.

ΝΕΕΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Παραγωγή – Διανομή – Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού προϊόντος και προϊόντων νέας τεχνολογίας.
 • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσίων σχέσεων και συναφών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας και διαδικτυακού σταθμού, εικόνας και ήχου.
 • Έκδοση έντυπου περιοδικού και εφημερίδας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 • Λαϊκή Παραδοσιακή Τέχνη – κατασκευή και εκπαίδευση – ανάδειξη και προώθηση/πώληση προϊόντων λαϊκής τέχνης
 • Ανάδειξη και διάσωση Λαϊκών Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Τουριστικές Μελέτες
 • Εκμετάλλευση και Διαχείρηση παραγόμενου τουριστικού προϊόντος
 • Υπηρεσίες μεταφορών γενικού και ειδικού τύπου
 • Αγροτοτουρισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιριστικού Πιστωτικού Ιδρύματος

 

Άρθρο 1.6 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι κατ’ αρχήν πέντε (5) έτη. Τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα αποφασισθεί η παράταση της διάρκειας της ΚοινΣ.Επ, σύμφωνα με τα άρθρα για την τροποποίηση της διάρκειας του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 2.1 – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Για την επίτευξη του σκοπού του ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός μπορεί:

 • Να προμηθεύεται και να διαθέτει προς πώληση στη χονδρική και λιανική καθώς και μέσω διαδικτύου, κάθε είδους προϊόντα και αγαθά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Να παρέχει υπηρεσίες και πληροφόρηση/ενημέρωση/εκπαίδευση στα μέλη της και προς τρίτους.
 • Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους έργο (προμηθευτικό, μεταφορικό, συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό, κλπ.).
 • Να συμμετέχει η να συνεργάζεται με κάθε είδους Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή ή η συνεργασία  αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά με: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες, Δημοτικές Επιχειρήσεις κλπ.
 • Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά ή/και επιδοτούμενα προγράμματα, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίηση ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές της παρούσας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
 • Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των μελών της και γενικότερα της κοινωνίας με βάση την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Άρθρο 2.2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει μια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Γι’ αυτό προβλέπει  και ένα επιπλέον επίπεδο, τους “δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς” που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν την κουλτούρα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού στις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 2.3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

Α) Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις  Κοινωνικές Συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Εκπαιδεύονται επίσης σε επαγγελματικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά/πολιτισμικά θέματα.

Β) Για το σκοπό της εκπαίδευσης διατίθεται σε ετήσια βάση συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού του Συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ –

ΕΥΘΥΝΕΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ –

ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 3.1 – ΜΕΛΗ

Α) Η συμμετοχή στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και με καταβολή της καθορισμένης μερίδας, συνεισφορά στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Μέλη του Κοινωνικου  Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.
 • Κάθε νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4430/2016 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης, δε μπορούν να γίνουν μέλη, νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με ίδια δραστηριότητα.

 

Άρθρο 3.2 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Α) Για την εγγραφή μέλους στην Κοιν.Σ.Επ., μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία  αποφασίζει για την αποδοχή της. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη ή χρήσιμη για την αποδοχή του ενδιαφερόμενου ως νέο μέλος.

Β) Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση,που λαμβάνει χώρα μετά  την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού αποκτάται με τη λήψη της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.

Γ) Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάδειξη τους στα  Διοικητικά ή Ελεγκτικά όργανα  μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική  Συνέλευση.  Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές απο τη Διοικούσα Επιτροπή.

Η σχετική απόφασή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της (της Γενικής Συνέλευσης).

Δ) Τα μέλη μπορεί να είναι και εργαζόμενοι του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη υπηρεσία –εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία .

Ε) Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, από μέλη της, τα οποία δε βρίσκονται σε εργασιακή σχέση, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713επ.ΑΚ. , με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2796/199(Α96)

Άρθρο 3.3 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ένα φυσικό πρόσωπο παύει να είναι μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού με οικειοθελή αποχώρηση, με αποβολή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ή μεταβιβάζοντας την υποχρεωτική συνεταιριστική του μερίδα.

Α) Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Κοιν.Σ.Επ., εφόσον υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς την Διοικούσα Επιτροπή  τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης του τρέχοντος  λογιστικού έτους και αναφέροντας επακριβώς τους λόγους για την αποχώρησή τους.

Β) Μέλος του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού αποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 5.6 Ε) του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016 και το καταστατικό ή/και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους αποβολής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

Γ) Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη επιστρέφεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η αποβολή, ενώ με την επιστροφή αυτή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Σχετικό έγγραφο διαγραφής τους από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό συνυπογράφουν τα αποχωρούντα μέλη και η Διοικούσα Επιτροπή. Το έγγραφο αυτό το συντάσσει ο Γραμματέας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 3.4 – ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α) Τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες ευθύνες/υποχρεώσεις:

 • Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στις δραστηριότητες και στη λειτουργία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
 • Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των διοικητικών οργάνων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

Β) Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Γ) Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει περιουσία, κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

Άρθρο 3.5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Α) Τα μέλη  του Κοινωνικού Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μεριδίων που κατέχουν καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν/κληρώνουν και να εκλέγονται/κληρώνονται, σύμφωνα και υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

Β) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητά πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και να λαμβάνει με δικές του δαπάνες αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Γ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτόν, έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21  του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.

Δ) Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους ή εταίρου σε Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

E) Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

Άρθρο 3.6 – ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

Α) Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

Β) Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.

Γ) Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

Άρθρο 4.1 – ΠΟΡΟΙ

Α) Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

Β) Οι  οικονομικοί πόροι του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού αποτελούνται – προέρχονται από:

 • Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
 • Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
 • Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
 • Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του. Αποδοχή των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο, θα γίνεται πάντα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που θα συνεδριάζει εκτάκτως όταν τίθεται συγκεκριμένο θέμα .
 • Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ευεργετικές πολιτικές απασχόλησης .

Άρθρο 4.2 – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Α) Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό Ευρώ (€ 100). Μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η αξία της συνεταιριστικής μερίδας κι αυτό μπορεί να γίνει μεά το πρώτο έτος λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ .

Β) Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

Γ) Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

Δ) Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι εκατό ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

Ε) Η μεταβίβαση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλος. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται το μέγιστο όριο των πέντε (5) προαιρετικών μερίδων. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ζ) Σε περίπτωση που μέλος/φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος/νομικό πρόσωπο λυθεί και  εκκαθαρισθεί, τότε  η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού, περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Εάν ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος δεν επιθυμεί τη διατήρηση της συνεταιριστικής μερίδας , το δηλώνει εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή, και η αξία της συνεταιριστικής μερίδας προστίθεται σε σχετικό αποθεματικό του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού μέχρι αποφάσεως της Γ.Σ.. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.

Η) Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα τους  και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, από την παράδοσή τους στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του. Επίσης δεν υπόκεινται  σε  κατάσχεση  για χρέη των μελών προς τρίτους  η ακίνητη περιουσία ή  κληροδοτήματα από την παράδοσή τους ή παραχώρησή τους στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό  για στέγαση ή εκμετάλλευση / αξιοποίηση.

Άρθρο 4.3 – ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α) Για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών πλεονασμάτων κάθε χρήσης μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.

Β) Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

Γ) Επιπλέον της παραπάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ –

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα όργανα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα:

 • Γενική Συνέλευση (αναφέρεται στο παρόν καταστατικό και ως Γ.Σ.)
 • Διοικούσα Επιτροπή (αναφέρεται στο παρόν καταστατικό και ως Δ.ΕΠ.)
 • Εποπτική Επιτροπή (αναφέρεται στο παρόν καταστατικό και ως ΕΠ.ΕΠ.)

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ –

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ –ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 5.1 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Δομή και η Λειτουργία του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του.

Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό και έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

Εκλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.ΕΠ) και κληρώνει τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής (ΕΠ.ΕΠ). Επίσης έχει δικαίωμα να ανακαλεί μέλη της ΕΠ.ΕΠ. και να εγκρίνει πρόταση της ΕΠ.ΕΠ. για ανάκληση μελών της Δ.ΕΠ.

Β) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

 • Η τροποποίηση του καταστατικού.
 • Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
 • Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.
 • Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Η εκλογή και η ανάκληση μελών της Διοικούσας και Εποπτικής Επιτροπής καθώς και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Δ.ΕΠ. και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε Ενώσεις.
 • Η πρόταση πιθανής έκτακτης εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
 • Η έγκριση για συμμετοχή – συνεργασία με Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού  και ή αποχώρηση  του από αυτές.

Γ) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Κοινωνικού Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρο 5.2 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.

Β) Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.

Γ) Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

Δ) Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 5.3 – ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα  2/3 των μελών  του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Β) Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από δύο ως επτά (2-7) ημέρες  χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη.

Γ) Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από τρία (3).

Δ) Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ,την αύξηση η τη μείωση της μισθοδοσίας των μελών που εργάζονται στην Κοιν.Σ.Επ. , και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών της Δ.ΕΠ. ή της ΕΠ.ΕΠ.  και των αντιπροσώπων του Κοινωνικού  Συνεταιρισμού στα όργανα συμμετοχής του, η Γενικη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να πάρει αποφάσεις , όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα τέσσερα  πέμπτα (4/5) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 5.4 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.  Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος (αντιπρόεδρος ορίζεται διά κληρώσεως και δύναται να είναι οποιοδήποτε μέλος ) ή μέλος  της Διοικούσας επιτροπής ή, αν δεν παρευρίσκεται κανείς, ένα μέλος που υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση.

Β) Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της γενικής συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο.

Γ) Στη συνέλευση μπορεί να παρίστανται αντιπρόσωποι ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δικτύων κοινωνικών – καταναλωτικών – παραγωγικών συνεταιρισμών.

Άρθρο 5.5 – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α) Η γενική συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Β) Αν παρίστανται το σύνολο των μελών, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση της ημερήσιας διαταξης. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά (που δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη) αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των παρισταμένων μελών, αλλά όχι λιγότερο από τρία (3) μέλη.

Γ) Στη συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

Δ) Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 5.6 – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α) Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται  με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων << διά βοής >>.

Β) Για όλες τις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, εκτός από αρχαιρεσίες και προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία θα είναι πάντα φανερή και ονομαστική και θα διενεργείται με οποιονδήποτε λειτουργικό και δημοκρατικό τρόπο που συντελεί στην πλήρη διαφάνεια. Η ψηφοφορία διεξάγεται την ίδια μέρα της γενικής συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.

Γ) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν εχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Δ) Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, μετέχουν και αποφασίζουν αυτοπροσώπως με μία (1) ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

Ε) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων  ψηφισάντων μελών. Στα θέματα της παραγράφου Δ) του άρθρου 5.2  του παρόντος   απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψηφισάντων.

Άρθρο 5.7 – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  που αντίκεινται στο Ν.430/2016, στο Ν.1667/1986 όπως ισχύει ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξ’ αρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

Β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο   

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΘΕΣΗ  – ΘΗΤΕΙΑ – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 6.1 – ΟΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.ΕΠ.

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.ΕΠ.) είναι το διοικητικό όργανο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γενικης Συνελευσης ( Γ.Σ.).

Β) Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη (Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία).

Άρθρο 6.2 – ΘΗΤΕΙΑ Δ.ΕΠ.

Με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών του Συνεταιρισμού το επιτρέπει:

η διάρκεια της θητείας  της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο έτη (2), και μπορεί να παρατείνεται το πολύ για τρεις μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η γενική συνέλευση των μελών για τη διαδικασία εκλογής της νέας Διοικούσας Επιτροπής. Μέλος της Δ.ΕΠ. μπορεί να είναι κάποιος μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες. Εφόσον μεσολαβεί κενό μιας τουλάχιστον θητείας, μπορεί να διατελέσει και πάλι μέλος της Δ.ΕΠ. μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 6.3 – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.ΕΠ.

Α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται  μετά το πέρας του δεύτερου έτους από την εκλογή της προηγουμένης Δ.ΕΠ. και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα υποψήφια μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Β) Οι εκλογές διενεργούνται από την Εποπτική Επιτροπή, που κληρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Γ) Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται και αποφασίζει με κοινή συμφωνία ή διά κληρώσεως (αν η κοινή συμφωνία δεν είναι εφικτή) για τις θέσεις των Πρόεδρου, Ταμία και Γραμματέα.

Δ) Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώρηση στο  Κοινωνικό Μητρώο Συνεταιρισμών, όπως ο νόμος 4430/2016 προβλέπει.

Ε) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, εναλλασσόμενα, και ελεύθερα ανακλητά κατόπιν σύστασης της ΕΠ.ΕΠ. και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Ζ) Η εκάστοτε διαδικασία της εκλογής, προτείνεται από την εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η) Τα αποτελέσματα της εκλογής καταγράφονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας επιτροπής.

Άρθρο 6.4 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.ΕΠ.

Α) Η  Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει τα μέλη της σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών της Δ.ΕΠ. , εάν είναι τουλάχιστον τρια (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για την καταχώρηση στο Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Β) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής,  τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δενεπιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Γ) Μέλος της Δ.ΕΠ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις της Δ.ΕΠ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το μέλος που αντικαταστάθηκε είχε ειδικά καθήκοντα με βάση το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας (πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας), η Δ.ΕΠ. εκλέγει/κληρώνει νέο μέλος (όπως ορίζει η παράγραφος Α) του άρθρου αυτού), το οποίο θα ασκεί αυτά τα ειδικά καθήκοντα.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 6.5 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δ.ΕΠ.

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος που θέτει το καταστατικό ή/και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Η Δ.ΕΠ. υποβάλλει προς έγκριση το επιχειρησιακό σχέδιο στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε τρίμηνο σε ανοιχτή συγκέντρωση των μελών ανακοινώνονται από το Δ.ΕΠ. τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού προς όλα τα μέλη, γίνεται σύγκριση στόχων-αποτελεσμάτων, αξιολόγηση, και λαμβάνονται αποφάσεις, διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες, σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων, μπορεί να απαιτήσουν και τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.

Δ)  Η Δ.ΕΠ. προετοιμάζει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Έχει επίσης το δικαίωμα να ασκεί αρνησικυρία (βέτο) σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προκαλούν δυσλειτουργία ή ζημία στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό, ζητώντας επανεξέταση και αναθεώρηση της απόφασης, συγκαλώντας έκτακτη γενική συνέλευση εντός επτά (7) ημερών.

Ε) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της ή να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλος/μέλη και εργαζόμενο/εργαζόμενους του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 6.6 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.ΕΠ.

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού.  Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Β) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

Γ) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 6.7 – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.ΕΠ.

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.  Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Β) Μέλος της Δ.ΕΠ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο, ή συγγενή πρώτου βαθμού.

Γ) Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

Άρθρο 6.8 –  ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ  Δ.ΕΠ.

Α) Τα αξίωματα των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικά και άμισθα.

Β) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος ή οποιοδήποτε μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, και  που μπορεί να έχει διατελέσει και από τις θέσεις Γραμματέα – Ταμία.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο Γραμματέας ή ο Ταμίας ή όποιος έχει ορισθεί αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος:

 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.
 • Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
 • Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.
 • Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου (οι οποίες υποβάλλονται και στην ΕΠ.ΕΠ.) καθώς και του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Συγκαλεί την Διοικούσα Επιτροπή σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και επιβλέπει την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Εκθέτει την κατάσταση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και τις ενέργειες της Διοικούσας Επιτροπής στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Δίνει προς την Εποπτική Επιτροπή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που ζητούνται απ’ αυτούς, σε συνεργασία με τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Γ) Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί τα καθήκοντα του Γραμματέα να ανατεθούν σε εργαζόμενο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ένα μέλος που επιλέγεται από τον Πρόεδρο.

Ο Γραμματέας:

 • Τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).
 • Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εποπτικής Επιτροπής.
 • Τηρεί βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
 • Τηρεί βιβλίο Μητρώου Μελών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, και η ημερομηνία αποχώρησης ή αποβολής των μελών.
 • Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
 • Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.
 • Συντάσσει και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και του Αρχείου.
 • Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.
 • Δίνει στην Εποπτική Επιτροπή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που ζητούνται απ’ αυτούς.

Δ) Ο Ταμίας εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να ανατεθούν σε εργαζόμενο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο Γραμματέας ή ο Πρόεδρος, αν αυτό είναι δυνατόν.

Ο Ταμίας:

 • Διατηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή.
 • Διατηρεί ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας.
 • Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε άλλης οφειλής προς τον Κοινωνικο Συνεταιρισμό.
 • Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα που συντάσσει ο ίδιος και υπογράφουν όλα τα μέλη της Δ.ΕΠ. Ειδικά για θέματα πληρωμών είναι πάντα απαραίτητη η υπογραφή και των τριών μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Φυλάσσει και έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
 • Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με το Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο ισολογισμό.
 • Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στην Διοικούσα Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση.
 • Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού στο υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, ή σε μετρητά ποσό έως 1.000 χίλια ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση της  Διοικούσας Επιτροπής μέχρι το διπλάσιο.
 • Δίνει προς την Εποπτική Επιτροπή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΘΕΣΗ  – ΘΗΤΕΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7.1ΟΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠ.ΕΠ.

Α) Η Εποπτική Επιτροπή (ΕΠ.ΕΠ.) είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Παρακολουθεί αδιάλειπτα την εξέλιξη του επιχειρησιακού σχεδίου και ελέγχει και τη Δ.ΕΠ .

Β) Τα μέλη του Διοικούσας και της Εποπτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συζιγική  συγγένεια ή συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού.

Άρθρο 7.2 – ΘΗΤΕΙΑ ΕΠ.ΕΠ.

Με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών του Συνεταιρισμού το επιτρέπει:

η διάρκεια θητείας των μελών της Εποπτικής Επιτροπής ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Μέλος της Εποπτικής Επιτροπής μπορεί να είναι κάποιος μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες. Εφόσον μεσολαβεί κενό μιας τουλάχιστον θητείας, μπορεί να διατελέσει και πάλι μέλος του, μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 7.3 – ΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ.ΕΠ.

Α) Τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής κληρώνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η εκάστοτε διαδικασία της κλήρωσης, προτείνεται από την εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στη  Διοικούσα  Επιτροπή  και στην Εποπτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής αποφασίζουν διά κληρώσεως  το Συντονιστή που θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των καθηκόντων του οργάνου  όπως προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κονωνικού Συνεταιρισμού.

Β) Αναπλήρωση μελών γίνεται μόνο με κλήρωση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7.4 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠ.ΕΠ.

Α) Η Εποπτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Διενεργεί τη διαδικασία εκλογής  των μελών της Δ.ΕΠ στη γενική συνέλευση, και έχει τη δύναμη να  προτείνει στη Γενική Συνέλευση  ανάκληση μέλους /μελών  της Διοικούσας Επιτροπής.

Β) Η Εποπτική Επιτροπή έχει την ευθύνη να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

Γ) Η Εποπτική Επιτροπή αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στην Διοικούσα Επιτροπη  την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 7.5 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ.ΕΠ.

Τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΔΙΑΛΥΣΗ – 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Άρθρο 8.1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Α) Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Β) Εξαιρετικά η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 8.2 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                        ΧΡΗΣΗΣ)

Α) Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει αρχικά στην Εποπτική Επιτροπή  για έλεγχο και κατόπιν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Β) Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης [της Διοικούσας Επιτροπής] πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύσει  τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εντός προθεσμίας ενός μήνα απο την ημερομηνία έγκρισής τους απο τη Γενική  Συνέλευση, σε μια τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό όπου ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός έχει την έδρα του και να αποστείλει  τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Άρθρο 8.3 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΕΣ

Α) Τα κέρδη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

Β) Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Συνεταιρισμού  της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΚΟΙΝ.Σ.Επ. υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας της, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300 % του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα.

Προϋπόθεση, από τον κύκλο εργασιών να έχουν αφαιρεθεί πρωτίστως τα ετήσια λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης καθώς και το ετήσιο κόστος αγοράς προϊόντων που αφορούν την προηγούμενη χρήση.

Γ) Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται από το αποθεματικό ή υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών των προηγούμενων χρήσεων και που αφορά το 60% που διατίθεται για τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Συνεταιρισμού  εφόσον δεν έχουν αναλωθεί. Αν αυτό δεν επαρκεί, από  έκτακτη  αύξηση στο αποθεματικό. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάγκη έκτακτης εισφοράς στα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 8.4 – ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Α) Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

 • Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
 • Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΑΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Άρθρο 9.1 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α) Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

 • Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του Ν.4430./2016.
 • Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε (5).
 • κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016.
 • σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986.
 • Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
 • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 5.6 του παρόντος.
 • Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

Β) Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Άρθρο 9.2 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α) Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

Β) Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

Γ) Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

Δ) Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

Ε) Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο

Ζ) Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

Η) Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.

Θ) Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.

Ι) Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

Κ) Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.

 

Άρθρο 9.3 – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Α) Αν ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται και οφειλει να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την προτεινόμενη–αναγκαία έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρωτίστως με την αύξηση των κοινωνικών συνεταιριστικών μερίδων μέχρι 5 ανά μέλος ή ακόμα και την αύξηση του ποσού της κοινωνικής συνεταιριστικής μερίδας και την πιθανή αύξηση του αποθεματικού. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση της Διοικούσας Επιτροπής για την περιουσιακή κατάσταση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας για τις έκτακτες αναγκαίες εισφορές που προτάθηκαν και μετά από ψηφοφορία καταγράφεται το αποτέλεσμα αυτής.

Β) Η έκτακτη  προτεινόμενη αναγκαία εισφορά θα υλοποιηθεί μόνο αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Για καθυστερούμενες τακτικές εισφορές ή αναγκαίες εισφορές των μελών, που αποφάσισε η γενική συνέλευση, και ενώ τα μέλη που έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους αυτή κατ’  επανάληψη, συνεχίζουν να μην ανταποκρίνονται, να μην επικοινωνούν και να μην ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Κοιν.Σ.Επ. και στις αποφασεις της Γενικής Συνέλευσης, σε αυτά τα μέλη η Κοιν.Σ.Επ. θα κινηθεί νομικά για την οικονομική απαίτηση. Πρώτα όμως ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση και μετά από απόφαση της και μόνο από αυτή  δίδεται εντολή στη Διοικούσα Επιτροπή να υποβάλλει αμέσως στο Ειρηνοδικείο αίτημα είσπραξης.

Γ) Μέλη που ειναι άνεργοι και ανήκουν σε ειδικές ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες δεν έχουν υποχρέωση, πέραν της κοινωνικής συνεταιριστικής τους μερίδας, να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές ή όποιες άλλες εισφορές, παρά μόνο να προσφέρουν παροχή εργασίας. Στα μέλη αυτά εννοείται πως δεν στρέφεται ενάντια η Κοιν.Σ.Επ. για την ανωτέρω απαίτηση είσπραξης.

Δ) Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση σε περίπτωση που παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις προς τρίτους, καθώς και:

 • Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν η Διοικούσα Επιτροπή  ή άλλο όργανο, ή τα μέλη σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν, δε συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την  προτεινόμενη-αναγκαία έκτακτη εισφορά.

Με αίτηση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή της προτεινόμενης-αναγκαίας έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Σύνδικος διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει. 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
×
Δωρεά

Στηρίξτε την προσπάθειά μας με μια δωρεά ακολουθώντας
έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

α) Στην έδρα μας, Πίνδου 47, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια (με μετρητά):
Ελάτε να γνωριστούμε και να σας κατατοπίσουμε για τo κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών μας.
Η δωρεά σας θα γίνει δεκτή με ιδιαίτερη εκτίμηση και θα κοπεί απόδειξη είσπραξης.

β) Στο χώρο σας (με μετρητά): Δε χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε !
Συνεργάτης της εταιρίας μας θα σας επισκεφθεί στο χώρο σας και θα λάβει τη δωρεά σας έναντι απόδειξης είσπραξης.

γ) Στον τραπεζικό λογαριασμό μας (με συμβατική ή ηλεκτρονική κατάθεση):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:
GR0801710390006039141956618
SWIFT CODE PIRBGRAA
ANELIXIS SOCIAL ENTRPRISE

** Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο ποσού δωρεάς **